همه ما در زندگی اشتباه میکنیم. گاهی میدانیم که کاری که انجام میدهیم اشتباه است اما تن به اشتباه میدهیم. من در انتخاب رشته اشتباه کردم. رشته‌ای که دوست نداشتم را به اصرار مشاور آموزش و پرورش و ناظم و مدیر مدرسه انتخاب کردم. آن رشته را ادامه دادم و وارد دانشگاه شدم و فوق دیپلم گرفتم. ادامه دادن آن رشته در دانشگاه دومین اشتباه من بود. نمی‌دانم شما داستان «قورباغه آپز» را شنیدید. یادش بخیر! استادی داشتیم که روزی این داستان جالب را برایمان تعریف کرد.